SAMEN MAKEN WE HET VERSCHIL

Uw thuiszorginstelling

Natuurlijk wilt u net als iedereen graag zoveel mogelijk voor uzelf zorgen, maar soms lukt dat niet en moet u een deel uit handen geven. Gelukkig is er dan hulp van buitenaf. Connected2Care biedt zorg bij u thuis en regelt het zo, dat u zelf zo veel mogelijk de touwtjes in handen houdt. U kunt zelf aangeven wat uw wensen en behoeften zijn en Connected2Care zet zich in daaraan te voldoen, binnen de mogelijkheden. Daar betrekken wij ook uw omgeving bij: uw netwerk van familie, vrienden en buren en de professionele zorgverleners. Zo zorgen wij ervoor dat uw hulp goed wordt georganiseerd. Samen leiden we alles in goede banen.

Tijdens de voorbereiding en controle op de jaarcijfers was er door de RVC en het bestuur van Connected2Care reeds geconstateerd dat de gegevens niet juist waren. Toen is er reeds een plan van aanpak gemaakt om de gegevens wederom te controleren en te corrigeren. Vanwege de tijdsdruk is er gekozen om de voorlopige cijfers toch te deponeren met een schrijven dat de controle achteraf zou plaatsvinden, omdat het systeem opnieuw moest worden ingericht.

Wie is Connected2Care

De naam Connected2Care (verbinden en verzorgen) geeft weer waar wij voor staan. Mensen leven niet ieder voor zich, alleen, maar zijn verbonden met elkaar en zorgen voor elkaar. Connected2Care verbindt  zich met de cliënt en de mensen om haar heen, zowel professionals als mantelzorgers, om zo optimale zorg te verlenen. De puzzelstukjes vallen in elkaar. Al deze mensen, de cliënt en haar netwerk, zijn de puzzelstukjes die samen de puzzel vormen.

Bronnen

De mensen van Connected2Care leven vanuit een Christelijke levensovertuiging. Dit krijgt op de werkvloer handen en voeten door onze houding naar alle mensen waar wij mee werken, zowel collega’s als cliënten. We staan open voor iedereen die hulp nodig heeft. We vinden het belangrijk dat de cliënt zijn menselijke waardigheid behoudt en zullen haar met respect behandelen. De mens staat voorop,  waarbij naast de noodzakelijke professionele zorg ook aandacht is voor andere activiteiten die het welzijn van de cliënt verhogen.

Visie

Connected2Care ziet een cliënt als mens die naast goede professionele zorg ook persoonlijke aandacht en warmte nodig heeft.  Onze professionals laten die openheid en warmte aan de cliënten zien en stimuleren het netwerk rond de cliënt hier ook aandacht aan te besteden. Connected2Care ziet het belang van afstemming van de zorg van alle zorgverleners, zodat die samen een veilig zorgnetwerk vormen.

Kwaliteit

Connected2Care verstaat onder kwaliteit in de eerste plaats goede verpleegkundige en persoonlijke verzorging en huishoudelijke zorg, die gegeven wordt door gekwalificeerde zorgverleners. In aanvulling daarop wordt ook aandacht besteed aan de mens achter de klachten: bijvoorbeeld naar een verhaal luisteren dat verteld wordt, even in de benen helpen om een ommetje te maken.

In september 2019 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een bezoek gebracht aan Connected2Care BV Dit bezoek maakt deel uit van het toezicht van de inspectie op zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en die voor de inspectie onbekend zijn. Lees hier het verslag.

Continu verbeteren

Voor een cliënt is er een vast team medewerkers dat door onderlinge evaluatie en overleg  continu werkt aan verbetering, volgens de ‘Plan, Do, Check, Act cirkel’. Dat betekent dat een zorgplan wordt gemaakt (plan). Het team voert het plan uit (do). Het team controleert en evalueert de resultaten (check). Dit  levert verbeterpunten op waarmee het plan aangepast wordt (act).

Welke zorg?

Connected2Care biedt een helpende hand aan wie het niet meer lukt om zichzelf te verzorgen. Een verzorgende kan bijvoorbeeld helpen bij het douchen, aankleden of eten.

Als er medische zorg nodig is, zoals wondverzorging of toedienen van injecties, komt de verpleegkundige. Onze deskundige en ervaren verpleegkundigen leveren precies de zorg die u nodig heeft.

Kosten

De kosten van de hulp worden op drie manieren in rekening gebracht.

  1. Zorg in natura: Het zorgkantoor, de zorgverzekering of de gemeente betaalt de zorgaanbieder van uw keuze uit. Zelf betaalt u een eigen bijdrage.
  2. Als u een Persoonsgebonden Budget heeft, krijgt u een budget om uw zorg te financieren. U betaalt dan de rekening zelf, uit het aan u toegekende budget.
  3. Particulier: Als u zorg wilt waarvoor u geen indicatie heeft betaalt u de kosten zelf.

Connected2Care ziet een cliënt als mens die naast goede professionele zorg ook persoonlijke aandacht en warmte nodig heeft.

Werkwijze

Voor het eerste gesprek over uw zorg komen wij naar u toe. We bespreken de behoeften en wensen met u, uw levenspartner en familie. Als u al een indicatie heeft kijken wij of deze wensen en behoeften binnen de indicatie vallen en welke zorgverlener het beste bij u past.

Tijdens het gesprek wordt nagegaan welke mantelzorgers en professionele zorgverleners betrokken zijn bij de zorg voor de cliënt en welke anderen betrokken kunnen worden. Bekeken wordt hoe de zorg ingezet moet worden en wie binnen het netwerk welke taken op zich neemt.

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt een zorgplan opgesteld, waarin doelen en afspraken met betrekking tot de zorg vastgelegd worden. In het plan staan concrete afspraken over handelingen en de planning daarvan. Ook het aandeel van de mantelzorgers wordt daarin meegenomen. In de planning worden evaluatiemomenten opgenomen, waarbij wordt vastgesteld of aanpassing van de indicatie en zorgplan nodig is. Ook tussentijds kan het zorgplan aangepast worden als observaties uitwijzen dat dit nodig is. Na goedkeuring door de cliënt ondertekenen beide partijen de zorgovereenkomst.

Na ondertekening van de overeenkomst kan de zorg gestart worden. Dit kan ook al eerder als de situatie daarom vraagt.

Waar kunt u ons vinden?

Ons kantoor is gevestigd in het gebouw Breadstone Office op het bedrijventerrein De Uitgeverij.

Connected2Care
Transistorstraat 151
1322 CN Almere
(Flexizone)
T: 085 – 065 66 22
F: 036 – 202 75 19

info@connected2care.nl

Of stuur ons een bericht

Lid van Zorgthuis.nl

HKZ kleine organisaties

Erkend Leerbedrijf